Adatkezelési tájékoztató

A Szikra Mozgalom Egyesület, mint adatkezelő tájékoztatja a szimpatizánsait, (a továbbiakban: érintett), hogy tiszteletben tartja az érintett személyhez fűződő jogait és a személyes adatok kezelése során az alábbi adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) alapján jár el. Az adatkezelő a Tájékoztatónak az időközben módosuló jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja. Az adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos változata elérhető az adatkezelő weboldalán és a székhelyén.


I. Az adatkezelő 

Név: Szikra Mozgalom Egyesület

Székhely: 1203 Budapest, Topánka u. 2. 9/57.

Nyilvántartási száma: 01-02-0017529

Adószám: 19291152-1-42

E-mail: szikra@szikramozgalom.hu

Honlap: szikramozgalom.hu


II. Tájékoztatás személyes adatok kezeléséről

A Szikra Mozgalom Egyesület (a továbbiakban: Egyesület vagy Adatkezelő) az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint tájékoztatja személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a személyes adatok megismerésére jogosultak köréről, az adatkezelés időtartalmáról, arról, hogy az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és/vagy az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, illetve az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli. A tájékoztatás kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.


III. A személyes adatok kezelésének jogalapja, célja, időtartama

Az Egyesület adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „GDPR”);
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”);
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről („Ptk.”);
 • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról („Civil tv.”);
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker. tv.”);
 • 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről.

Az érintett személyes adatainak kezelése kizárólag a lent kifejtésre kerülő célokhoz szükséges mértékben történik. Az adatkezelő az adatkezelés minden szakaszában vizsgálja, hogy az megfelel-e a célnak.

 

 1. Kapcsolattartás

  Az Egyesülettel, illetve az Egyesület céljaival szimpatizáló személyek megkeresése a folyamatban lévő és a tervezet ügyekkel, egyéb módon gyakorolható véleménynyilvánításokkal és akciókkal kapcsolatban, az érintett választása szerinti csatornán (telefon, e-mail, posta).

  Az adatkezelés célja: kapcsolattartás az érintett által megadott csatornán a folyamatban lévő és a tervezett ügyekkel, akciókkal kapcsolatban.

  Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont és 9. cikk (2) bek. a) pont).

  A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, levelezési cím, adatkezeléshez adott hozzájárulás

  Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonása, legfeljebb az utolsó kapcsolattartástól számított 2 év.

   

 2. Statisztikai célú adatkezelés

  Statisztikai adatösszesség gyártása az ügyek tervezhetősége érdekében és közösségi médiában történő hirdetések célzása céljábó.

  Az adatkezelés célja:személyes adatoktól mentes statisztikai adatbázisok létrehozása.

  Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

  A kezelt adatok köre: Név, irányítószám, e-mail cím.

  Az adatkezelés időtartama: statisztikai célú adatösszesség létrehozása.


IV. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, az adatkezelés címzettjei

Az érintett személyes adatait a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó, az Egyesület hozzáférési jogosultsággal rendelkező tagjai, munkavállalói, illetve az Egyesület részére szerződés alapján adatkezelési/adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, az Egyesület által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben. Az adatkezelési/adatfeldolgozási tevékenységet végző címzettek a következők:

 

 - Action Network (1900 L St NW, Suite 900, Washington DC 20036; Privacy Policy: https://actionnetwork.org/privacy) IT szolgáltatások nyújtása, adatbáziskezelő rendszer biztosítása;

 - Estratos Digital GmbH Sommerhaidenweg 98 1190 Wien, Austria; Privacy Policy: https://www.estratos.eu/privacy) IT szolgáltatások nyújtása;

 - Segment (100 California Street, Suite 700, San Francisco, CA 94111 USA; Privacy Policy: https://segment.com/docs/privacy/complying-with-the-gdpr/#opting-into-the-data-processing-agreement-and-standard-contractual-clauses) IT szolgáltatások nyújtása;

 - Hertza LLC. (10. E. Yanonali St., Santa Barbara, California 93101; Privacy Policy: https://www.zerobounce.net/privacy-policy.html) IT szolgáltatások nyújtása;

 - Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; Privacy Policy: https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms) felhőszolgáltatás biztosítása.

 - LINK Mobility Hungary Kft. (1062 Budapest, Andrássy út 68. fszt. B02. Adatkezelési szabályzat: https://seeme.hu/blog/seeme-gdpr) az SMS-es értesítésekhez szükséges digitális szolgáltatás biztosítása;

 

Amennyiben a személyes adatok kezelése nem az Európai Gazdasági Térségben található adatkezelő/adatfeldolgozó által történik, az Egyesület által az ilyen adatkezelővel/adatfeldolgozóval kötött szerződésben rögzített kötelezettségvállalás alapján az érintett számára érvényesíthető jogok és hatékony jogorvoslati lehetőségek rendelkezésre álnak (GDPR 46.cikk). Amennyiben a személyes adat címzettje az Egyesült Államokban található adatkezelő/adatfeldolgozó az Egyesület az Európai Unió Bíróságának releváns határozatai minden megtesz annak érdekében, hogy a továbbított személyes adatokhoz az Egyesült Államok nemzetbiztonsági ügynökségei ne férjenek hozzá. 


V. Az érintett jogai és azok érintett általi érvényesítése

Az Egyesület jelen adatkezelési szabályzata révén tájékoztatja támogatóját, hogy az alábbiak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az személyes adatainak kezelése ellen az alábbiak szerint tiltakozhat.

 

 1. Hozzáféréshez való jog

  Az Egyesület az érintett kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül, írásban válaszol arra vonatkozóan, hogy az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben az adatkezelőtől kapott visszajelzés alapján megállapítható, hogy az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van, az adatkezelő az alábbiakról nyújt tájékoztatást:

  • az adatkezelés céljai;
  • az érintett személyes adatok kategóriái;
  • azon címzettek, vagy azon címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték, vagy közölni fogják;
  • a személyes adat tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának szempontjai;
  • a személyes adatok helyesbítésével, törlésével, a személyes adat kezelésének korlátozásával és a személyes adatok kezelése elleni tiltakozással kapcsolatos jogosítványaival kapcsolatos tájékoztatás nyújtása;
  • felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásával kapcsolatos tájékoztatás;
  • a személyes adat megszerzésével kapcsolatos forrásokra vonatkozó minden elérhető információ nyújtása, ha a személyes adatot az adatkezelő nem az érintettől gyűjtötte

   

 2. Helyesbítéshez való jog

  Az Egyesület az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozó pontatlan vagy hiányos személyes adatot, amennyiben az érintett a valóságnak megfelelő adatot megadta.

   

 3. Visszavonáshoz való jog

  A személyes adatokhoz adott hozzájárulás bármikor indokolás nélkül visszavonható. A visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló – a visszavonást megelőzően folytatott – adatkezelés jogszerűségét.

   

 4. Törléshez való jog

  Az Egyesület az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatot, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  • az adatkezelés célja már nem indokolja az adatkezelést;
  • az érintett visszavonta a személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulását és az adatkezelésre nincs más jogalap;
  • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
  • az adatok törlése jogszabály alapján kötelező.

   

  A személyes adat nem törölhető, amennyiben annak kezelésére az alábbi okok miatt szükség van:

  • személyes adatok kezelését előíró az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
  • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

   

 5. Korlátozáshoz való jog

  Az Egyesület az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás időtartama az adatkezelő általi ellenőrzés ideje);
  • az adatkezelés jogellenes, de az érintett a törlés helyett az adat felhasználásának korlátozását kéri;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez érvényesítéséhez, védelméhez;
  • az érintett tiltakozik az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen (ebben az esetben a korlátozás időtartama annak a megállapításnak az ideje, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

   

  Ha az adatkezelés a fenti korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével, csak az érintett hozzájárulásával, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, más személy jogainak védelme érdekében, valamint fontos közérdekből lehet kezelni.

   

 6. Adathordozhatósághoz való jog

  Az Egyesület az érintett kérésére széles körben használt, géppel olvasható formátumban rögzített változatban megküldi az érintettnek az érintettre vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatot.

   

 7. Tiltakozáshoz való jog

  Az Egyesület az érintett azon kérésére, amelyben az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, az adatkezelő a személyes adatot nem kezeli tovább.  

  Az adatkezelő a kérelem benyújtását követően bizonyíthatja, hogy az adatkezelést olyan jogos indokok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  Az 1-7 pont szerinti kérelmek előterjeszthetők e-mailben a szikra@szikramozgalom.hu e-mail címen az érintett e-mail címének és nevének megadásával. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül, e-mailben tájékoztatja az érintetett a meghozott intézkedésről. 

  Az adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett fenti 1-7 pontokkal kapcsolatos kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

  Az adatkezelő megtagadhatja az érintett fenti 1-7 pontokkal kapcsolatos jogainak gyakorlására vonatkozóan előterjesztett kérelem teljesítését, ha bizonyítja, hogy az érintetett nem áll módjában azonosítani.

  Amennyiben az adatkezelő az érintett azonosítására képes, de megalapozott kétsége merül fel azzal kapcsolatosan, hogy a kérelem az érintettől származik, a kérelmet előterjesztőt a személyazonosságának igazolására hívhatja fel.

  Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát a fenti egy hónapos határidő további egy hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

  Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

  Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

  Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra.


VI. Jogorvoslat

Az érintett jogosult arra, hogy az illetékes felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, ha a rá vonatkozó adatok kezelése során az adatkezelő megsérti a GDPR rendelkezéseit. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni az alábbi elérhetőségeken.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

T: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838

E: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A hatáskörrel rendelkező bíróság az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék.