A Szikra Mozgalom Egyesület adatkezelő adatkezelési tevékenységeiről

 

A jelen adatkezelési tájékoztató célja az érintettek tájékoztatása a Szikra Mozgalom Egyesület adatkezelési tevékenységeiről. A jelen adatkezelési tájékoztató nem terjed ki a közös adatkezelési tevékenységekre, valamint a projektekhez kapcsolódó adatkezelésekre, amelyekre vonatkozóan az adatkezelő külön tájékoztatót készít.

 

Az adatkezelő adatai

Szikra Mozgalom Egyesület

székhely: 1084 Budapest, Fecske utca 41-43. tetőtér V. emelet 1. ajtó
nyilvántartó szerv: Fővárosi Törvényszék
nyilvántartási száma: 01-02-0017529
telefonszám: +36309373654
email-cím[email protected]

honlap: szikramozgalom.hu
képviselő: Sudár Orsolya

 

Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

 

Adatkezelési tevékenységek

Az egyesület tagjainak személyes adatait érintő adatkezelés

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés befejezése

Hozzáférésre jogosult

Adattovábbítás esetén annak címzettje

tagfelvételi kérelem elbírálása

érintett hozzájárulása

név, lakóhely, elektronikus levélcím,

telefonszám, 

tagfelvételről szóló döntés, tagfelvétel esetén a tagsági jogviszony fennállása

a szervezet vezető tisztségviselői, a szervezet iratainak nyilvántartását vezető adminisztrációs bizottság tagjai

-

tagnyilvántartás vezetése

az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése: Ptk. 3:80. § i., a tagsági jogviszony megszűnését követően az adatkezelő jogos érdeke

név, lakóhely

a tagsági jogviszony megszűnését követő 5. év vége

a szervezet adminisztrációs és belügyi bizottság tagjai

nyilvántartást vezető bíróság, ügyészség

kapcsolattartás

az érintett hozzájárulása

elektronikus levélcím

tagsági jogviszony megszűnését követő 1 év végéig

kapcsolattartásért felelős vezető tisztségviselő vagy munkatárs

-

 

A GDPR 9. cikk (1) bekezdése alapján a politikai vélemény különleges adat, amelynek kezelése más adatkezelésekhez képest korlátozottabb körben, szigorúbb garanciák mellett lehetséges. Minthogy a szimpatizánsok személyes adatai egy közjogi tisztségre induló jelölt és az őt támogató szervezet ezzel összefüggő adatkezelésében szinte mindig összefüggenek e különleges adatokkal, mi minden Önről kezelt adat tekintetében azok szerint a garanciák szerint biztosítjuk az adatok védelmét, amelyeket a GDPR a különleges adatok kezeléséhez megállapít.

Egyéb személyes adatot a szervezet csak az érintett tag hozzájárulása alapján kezel.

 

Az egyesület vezető tisztségviselőinek személyes adatait érintő adatkezelés

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés befejezése

Hozzáférésre jogosult

Adattovábbítás esetén annak címzettje

a vezető tisztségviselő adatainak bejelentése a nyilvántartást vezető bíróságnak

az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése:

11/2012. (II. 29.) KIM rendelet 1. mell.

név, lakóhely, anyja neve, születési hely, idő, képviselő esetén adóazonosító

a szervezet megszűnése

a szervezet vezetője, a szervezet iratainak nyilvántartását vezető munkatárs 

nyilvántartó bíróság, ügyészség, számlavezető bank, pályázatkezelő, nyilvántartást vezető hatóság, ügyvéd, kézbesítési meghatalmazott, cégkapu megbízott, ügykezelő

kapcsolattartás, a megbízás megszűnését követően az adatkezelő jogos érdeke

az érintett hozzájárulása

név, lakóhely, telefonszám, elektronikus levélcím

a megbízatás megszűnését követő 5. év vége

a kapcsolattartásért felelős munkatárs

-

 

 

Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés

Felvételre jelentkezők adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok 

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés befejezése

Hozzáférésre jogosult

Adattovábbítás esetén annak címzettje

a felvételi döntés meghozatala

az érintett hozzájárulása

név, telefonszám, elektronikus levélcím, önéletrajz adatai

a felvételi döntés meghozatala vagy a jelentkezés visszavonása

az adatkezelőnél a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók  

-

kapcsolattartás

az érintett hozzájárulás

név, telefonszám, elektronikus levélcím, önéletrajz adatai

hozzájárulás visszavonása

az adatkezelőnél a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók

-

A szervezet csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat és a felvétellel kapcsolatban kapott egyéb, személyes adatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van.  E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől.

 

Adatkezelés a munkaviszony létesítése alatt

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés befejezése

Hozzáférésre jogosult

Adattovábbítás esetén annak címzettje

foglalkoztatással kapcsolatos bejelentések, bevallások teljesítése 

az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése:


Szja tv. • név, 
 • születési név, 
 • állampolgárság, 
 • lakóhely, 
 • elektronikus levélcím, 
 • telefonszám, 
 • anyja neve, 
 • születési hely, idő, 
 • TAJ-szám, adóazonosító, bankszámlaszám 
 • iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata, 
 • fénykép,
 • önéletrajz, 
 • munkabér összege, 
 • a bérfizetéssel kapcsolatos adatok, 
 • a munkaviszony megszűnésének módja, indokai,
 • pénztári azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma

a bérszámfejtési adatok a munkaviszony megszűnését követő 50 év, egyéb adatok a munkaviszony megszűnését követő 5 év (elévülési idő)

a szervezet vezetője, a szervezet iratainak nyilvántartását vezető munkatárs, az adminisztrációs bizottság vezetője 

NAV, bérszámfejtést végző alvállalkozó (könyvelő)

 

 

Önkéntesekkel és aktivistákkal kapcsolatos adatkezelési tevékenység

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés befejezése

Hozzáférésre jogosult

Adattovábbítás esetén annak címzettje

önkéntes jelentkezés elbírálása

a kezelt adatok különleges adatkategóriába tartoznak, ezért az érintett kifejezett hozzájárulása

név, irányítószám, település, megye, ország, elektronikus levélcím, telefonszám, motiváció rövid leírása, végzettség/szakma, honnan hallott a Szikra Mozgalomról, mennyi időt fordítana aktivitásra

a döntésről szóló értesítés megküldéséig

az önkéntesek szervezésével, nyilvántartásával megbízott munkatárs

-

önkéntes szerződés megkötése, teljesítése

az adatkezelő és az érintett közötti szerződés megkötése, illetve teljesítése

név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, költségtérítés vagy jutalom fizetése esetén adóazonosító, TAJ-szám, bankszámlaszám, anyja neve, születési hely, idő,

a szerződés megszűnését követő öt évig, költségtérítés vagy jutalom fizetése esetén 8 évig

az önkéntesek szervezésével, nyilvántartásával megbízott munkatárs

NAV, bérszámfejtést, végző alvállalkozó (könyvelő), 

szerződések előkészítését végző alvállalkozó, pályázatkezelő

 

 

Szerződéssel összefüggő adatkezelések

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés befejezése

Hozzáférésre jogosult

Adattovábbítás esetén annak címzettje

szerződés megkötése, teljesítése

az adatkezelés a felek közötti szerződés létrejöttéhez, illetve teljesítéséhez szükséges

 • egyéni vállalkozó, egyéni cég partner neve, székhelye, adószáma, bankszámlaszám
 • jogi személy képviselőjének neve, 
 • magánszemélyekkel kötött szerződések esetében a munkaszerződéssel azonos adatkör

szerződés teljesítését követő 8. év vége, pályázattal összefüggő adatkezelés esetén az elszámolás elfogadását követő 10 év

a szervezet vezetője, szerződéseket előkészítő munkatárs

NAV, bérszámfejtést, végző alvállalkozó (könyvelő), 

szerződések előkészítését végző alvállalkozó, ügyvéd, pályázatkezelő

kapcsolattartás

az adatkezelő jogos érdeke

kapcsolattartó neve, telefonszáma, elektronikus levélcíme,

szerződés teljesítését követő 8. év vége, pályázattal összefüggő adatkezelés esetén az elszámolás elfogadását követő 10 év

a szervezet vezetője, szerződéseket kezelő munkatárs

-

 

 

A szikramozgalom.hu honlap működésével összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés befejezése

Hozzáférésre jogosult

Adattovábbítás esetén annak címzettje

Hírlevél küldése 

az érintett hozzájárulása

e-mail cím

hozzájárulás visszavonása

hírlevél szolgáltatást kezelő munkatárs

-

Önkéntesek, aktivisták  online jelentkezésének regisztrálása céljából

az érintett hozzájárulása

vezetéknév, keresztnév, e-mailcím, telefonszám

a döntésről szóló értesítés megküldéséig

adatkezelők vezető tisztségviselői, önkéntesek szervezéséért felelős munkatárs

-

Adományozással összefüggő adatkezelés tájékoztatás céljából

jogszabályi kötelezettség teljesítése

350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (2)

név, email, regisztráció során megadott adatok esetén telefon és lakcím is, feltéve hogy az adományozó az adatai Adatkezelők részére történő továbbításához hozzájárult;

közvetlen (bankszámláról történő) adományozás esetén név, bankszámlaszám

a hozzájárulás visszavonásáig,

a név és bankszámlaszám a bankszámla fennállásáig

kapcsolattartásért felelős munkatárs

könyvelő alvállalkozó

Petíció aláírásával kapcsolatos adatkezelés

az érintett hozzájárulása

név, e-mail cím, irányítószám

a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a petíció lezárását követő 30. napig

a petíciók kezelésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársak

-

 

Az adatkezelő vagy az érintett jogos érdekére tekintettel végzett adatkezelések

Jogvita rendezése, csalások, visszaélések megelőzése érdekében történő adatkezelés, ideértve a volt tagok személyes adatainak (név, lakcím) kezelését

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek

Kezelt személyes adat: az adott ügyben érdemben érintett magánszemély azonosításához és az igény érvényesítéséhez, jogvita elbírálásához szükséges személyes adatok

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés alapjául szolgáló esemény bekövetkeztét követő öt évig 

A jogos érdek fennállásának megállapítása:

Az érintett érdeke: a személyes adataival történő rendelkezés

Az adatkezelő érdeke: Jogvita rendezése, csalások, visszaélések megelőzése érdekében rendelkezzen az érintett azonosításához, a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokkal

Az érintett kockázata: csekély, az adatkezelő jogos érdek jogalap alapján csak a természetes személyazonosító adatokat és a kapcsolattartási adatokat kezeli

A teszt eredménye:

Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat 

-kizárólag a jogos érdeke alapján

-- elektronikus formában tartja nyilván

- az adatkezelés alapjául szolgáló esemény bekövetkeztét követő ötödik év végén törli.

A fentiek mérlegelése alapján az adatkezelő úgy ítéli meg, hogy az adatok gyűjtésére, tárolására korlátozott felhasználhatóságára és megsemmisítésére vonatkozó feltételek betartásával a jogos érdeke alapján adatkezelés megfelel a GDPR előírásainak.

 

Ügyfél- és partneradatok kezelése

Az adatkezelők ügyfelei, szerződő partnerei, alvállalkozói között releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, amely alapján az adatkezelő jogos érdeke az adatkezelés jogalapja, feltéve hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait. 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke

Kezelt személyes adat: név, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő működésének időtartama alatt

A jogos érdek fennállásának megállapítása:

Érintettek köre: szerződő partnerek, kapcsolattartói

Az érintett érdeke: a személyes adatai jogszerű, célhoz kötött, korlátozott időtartamú kezelése

Az adatkezelő érdeke: szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartás

Az érintett kockázata: csekély, az adatkezelő jogos érdek jogalap alapján csak a kapcsolattartási adatokat kezeli

A teszt eredménye:

Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a szerződéses jogviszony megszűnése után

-kizárólag a jogos érdeke alapján

-- elektronikus formában tartja nyilván.

A fentiek mérlegelése alapján az adatkezelő úgy ítéli meg, hogy az adatok gyűjtésére, tárolására korlátozott felhasználhatóságára és megsemmisítésére vonatkozó feltételek betartásával a jogos érdeke alapján adatkezelés megfelel a GDPR előírásainak.

 

6.3. Korábbi tagok személyes adatainak kezelése 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke

Érintettek köre: Az egyesület korábbi tagjai

Kezelt  személyes adatok: név, lakcím

Az adatkezelés időtartama: a tagsági jogviszony megszűnését követő 5. év végéig

A jogos érdek fennállásának megállapítása:

Érintett érdeke: a személyes adatai jogszerű, célhoz kötött, korlátozott időtartamú kezelése

Az érintett kockázata: csekély, az adatkezelő jogos érdek jogalap alapján csak a kapcsolattartási adatokat kezeli

Adatkezelő érdeke: Az adatkezelő indokoltnak tartja a tagok személyes adatait (név, lakcím) a tagsági jogviszony fennállását követően 5 évig kezelni tartja indokoltnak esetleges jogi igények érvényesítése érdekében, így különösen az elmaradt tagdíj érvényesítése céljából.

A teszt eredménye:

Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a tagsági jogviszony megszűnése után

-kizárólag a jogos érdeke alapján

- korlátozott időtartamig

- elektronikus formában tartja nyilván, és

- a tagsági jogviszony megszűnését követő 5. év végén törli.

A fentiek mérlegelése alapján az adatkezelő úgy ítéli meg, hogy az adatok gyűjtésére, tárolására korlátozott felhasználhatóságára és megsemmisítésére vonatkozó feltételek betartásával a jogos érdeke alapján adatkezelés megfelel a GDPR előírásainak.

 

Adatfeldolgozók

7.1. A Nation Builder adatfeldolgozónak minősül, adatfeldolgozói tevékenysége a technikai és informatikai háttér szolgáltatása. A Nation Builder adatfeldolgozói szerződéses háttere az EU adatvédelmi modell klauzuláira (Standard Contractual Clauses, "SCC") épül, mely rendelkezések felsorolását a Nation Builder Adatvédelmi Irányelvek című dokumentumának 1. melléklete tartalmazza. A dokumentum a következő linken érhető el: https://nationbuilder.com/dpa. A Nation Builder adatkezelési minőségbiztosítási igazolása a Privacy Shield oldalán ellenőrizhető: https://www.privacyshield.gov/list.

Az adatfeldolgozó adatai:

3dna Corp.
520 S. Grand Avenue, Los Angeles, California, USA 90071
750 W. 7th Street, Suite 201
Los Angeles, California 90017
Melody WilliamsDapp
[email protected]
Phone: (213) 992-4809

Az adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója itt olvasható: https://nationbuilder.com/privacy

7.2. Az adatkezelő könyvelési szolgáltatást nyújtó partnere:

Cégnév: NIRON Könyvelőiroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1130 Budapest, Párkány utca 44. 1. em. 6

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-888595

Adószám: 14093791-2-41

E-mail cím: [email protected]

Honlap: www.niron.hu

A könyvelési szolgáltató a megbízása időtartama alatt a számviteli és adózási szabályokban meghatározott adatokat kezeli.

 

Biztonsági intézkedések

A kezelt adatokhoz csak a közös adatkezelők vezető tisztviselői és adatrögzítési és kapcsolattartási feladatkörrel rendelkező tagjai (adminisztrációs bizottság) és munkavállalói, valamint az adatfeldolgozó feladatkörrel rendelkező önkéntesei férnek hozzá.

A személyes adatok kezelése kizárólag online módon, elektronikus eszközök igénybevételével történik, sem a közös adatkezelők, sem az adatfeldolgozók nem tölthetik le, nem nyomtathatják, és nem továbbíthatják az adatokat, azokról másolatot, felvételt nem készíthetnek. Minden olyan eszközt, amelyet a közös adatkezelők valamelyike vagy bármelyik adatfeldolgozó használ, köteles biztonságos, más által nem ismert jelszóval védeni. A nationbuilder.com felületre való belépési jelszót az adatkezelők és az adatfeldolgozók nem állíthatják be automatikus belépésre.

Bármilyen incidenst, amely a kezelt adatokat érinti vagy érintheti, az adatfeldolgozók a Szikra Mozgalom Egyesület elnökének haladéktalanul kötelesek bejelenteni.

 

Az érintett jogai

9.1. Az adatok törlése

Ön az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja és kérheti az adatok felhasználásának korlátozását is: ebben az esetben a Szikra Mozgalom Egyesület haladéktalanul törli.

Ön adatai törlését kérheti emellett akkor is, ha Ön szerint az adatkezelés jogellenes, az adatkezelésre már nincs szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt, vagy ha az adatokat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség alapján törölni kell.

9.2. Helyesbítés

Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését.

9.3. Tiltakozás az adatkezelés ellen

Ön tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen bármely, személyes helyzetével összefüggő okból. Tiltakozás esetén adatait töröljük, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A tiltakozással egyidejűleg az adatkezelés korlátozása, azaz az adatok eredeti célnak megfelelő felhasználásának felfüggesztése is kérhető.

9.4. Tájékoztatás a kezelt adatokról

Ön bármikor tájékoztatást kérhet a közös adatkezelő(k)től arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk. E kéréseit ingyenesen teljesítjük.

Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait a [email protected]  email címen a regisztrációs űrlap kitöltésével regisztrált e-mail címéről küldött levélben jelentse be, illetve ha ez valamilyen oknál fogva nem lenne lehetséges, akkor a fenti e-mail címen vagy a +36309373654. telefonszámon jelezze a Szikra Mozgalom elnöke, mint az adatkezelő által az érintettekkel való kapcsolattartásra kijelölt személy felé. Utóbbi esetben jogainak gyakorlásához szükség lesz személyazonosságának igazolására.

 

Panasz, jogorvoslat

Személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u-9-11., www.naih.hu) fordulhat.